การเชิดชูเกียรติครู


ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3

67.7x29cm_17x29cm_Brochure resize_Page_1

67.7x29cm_17x29cm_Brochure resize_Page_2

67.7x29cm_17x29cm_Brochure resize2_Page_1

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและประกอบการพิจารณา

ใบสมัคร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MS word ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MS word ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลด

โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

 

 

เกณฑ์การประเมินปีที่ 3    ดาวน์โหลด

 


 

โครงการรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 2

ผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รอบที่ 2

ดร.พร พรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนในทุกสังกัดที่มีผล งานดี มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ นั้น บัดนี้ สสวท. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รอบที่ 2 แล้ว  อ่านต่อ


  โครงการรางวัลครูดีเด่นด้านสะเต็มศึกษา ปีที่ 1