ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือทำเนียบครูดีเด่น 5 ปี (คลิก!)

โครงการรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 5

ประกาศผลการคัดเลือก ปีที่ 5 Click!

 


โครงการรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 4

ประกาศผลการคัดเลือก ปีที่ 4 Click!

   รายละเอียด click

 


 

โครงการรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3

   รายละเอียด click

 


 

โครงการรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 2

ผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รอบที่ 2

ดร.พร พรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนในทุกสังกัดที่มีผล งานดี มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ นั้น บัดนี้ สสวท. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รอบที่ 2 แล้ว  อ่านต่อ

 


 

  โครงการรางวัลครูดีเด่นด้านสะเต็มศึกษา ปีที่ 1