เกี่ยวกับสาขา

สำนักบริหารเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่วางนโยบายและแนวทางการบริหารเครือข่ายหรือลูกข่ายทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุุทธศาสตร์ของสถาบัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกียวข้องในการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ กระบวนการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกัน คอยบริการความรู้และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน การสอนและค้นคว้า วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ