Posts Tagged ‘การคิดและแก้ปัญหา’

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์อบรม smt การคิดและแก้ปัญหา ออนไลน์ รุ่นที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้รับสมัครครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแกปัญหา รูปแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 นั้น บัดนี้ สสวท. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Read More.

ศธ5306.3/12503 ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1fXejMDE2EeuRSy5b6KvzavxaMpQB23a4?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรม SMT การคิดและแก้ปัญหาออนไลน์ รุ่นที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้รับสมัครครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแกปัญหา รูปแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 นั้น บัดนี้ สสวท. ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรม Read More.

ศธ 5306.3/ว 5201 ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมครูด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดหนังสือราชการเลขที่ ศธ 5306.3/ว 5201 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คลิกปุ่ม >>> (จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง)

แจ้งข่าวครูที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

แจ้งรายละเอียดกำหนดการเปิดอบรมและรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ครูที่ได้สิทธิ์ร่วมการอบรม การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ศึกษารายละเอียดกำหนดการ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการอบรม (link: https://bit.ly/3dEb1ks) 2. เงื่อนไขการอบรม Read More.

แจ้งรายชื่อครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมการอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(สสวท.) โดยฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครูได้ประกาศรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ทางเว็บไซต์ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครูเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อร่วมรับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี Read More.

ประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรมครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้จัดประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรมครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีคณะวิทยากรจากทั้งมหาวิทยาลัย และครูดีเด่นเครือข่าย Read More.

การประชุมสรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. จัดประชุมสรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอแยล Read More.