Posts Tagged ‘ครูดีเด่น’

พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  โดยมีผู้รับรางวัลจำนวน 9 คน ดังนี้ ครูดีเด่น STEM Education ประทศไทย รุ่นที่ 3 จำนวน 3 คน ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ได้แก่ ประเภทวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชาเคมี นางปิยพร ณ ลำปาง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  สังกัด สพม.เขต 36 ผลงานดีเด่นสะเต็มศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง GT-STEM (Galvanic Type) นายศตภิษัช ไกรษี โรงเรียนกันทรารมณ์   จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัด สพม.เขต 28 […]

ศธ5306.1/ว1450 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ศธ5306.1/ว1450 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย หรือตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/sI8LEH

โครงการครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย Click!!     ประกาศผลครูดีเด่น STEM EDUCATION ประเทศไทย ท่านสามารถดูผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ได้ที่นี่ https://goo.gl/YMyJTE   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับจังหวัด   ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับจังหวัดได้ที่นี่   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับอำเภอ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3 เอกสารที่ใช้ในการสมัครและประกอบการพิจารณา ใบสมัคร แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณา แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การประเมินปีที่ 3     

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับจังหวัด

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับจังหวัดได้ที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับอำเภอ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในประกาศและบัญชีรายชื่อที่แนบต่อไปนี้                                                                   ดาวน์โหลดรายชื่อ 

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) และได้มีการพิจารณาเอกสารผลงานของครูผู้สอน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) จำนวน  4 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 5 คน รางวัลชมเชยพิเศษ จำนวน 3 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 4 คน และรางวัลชมเชย จำนวน 4 ประะเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 5 คน สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่นี้  

โครงการรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 2

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รอบที่ 2 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนในทุกสังกัดที่มีผล งานดี มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ นั้น บัดนี้ สสวท. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รอบที่ 2 แล้ว

การประชาสัมพันธ์ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3   เอกสารที่ใช้ในการสมัครและประกอบการพิจารณา  ใบสมัคร             แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณา แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม   โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์    

ผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รอบที่ 2

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนในทุกสังกัดที่มีผล งานดี มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ นั้น บัดนี้ สสวท. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รอบที่ 2 แล้ว สามารถติดตามรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th/web/files/2558/TTA2558-2ndRound.pdf