Posts Tagged ‘ครูดีเด่น’

การประชาสัมพันธ์ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3   เอกสารที่ใช้ในการสมัครและประกอบการพิจารณา  ใบสมัคร             แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณา แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม   โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ Read More.

ผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รอบที่ 2

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Read More.