Posts Tagged ‘บูรณาการ’

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด (Click) ทั่วประเทศ (โปรดตรวจสอบศูนย์ที่เปิด ก่อนเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ เนื่องจากบางศูนย์ไม่ได้เปิดครบทุกหลักสูตร) สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยดูจากกำหนดการออกอากาศ(Click)  ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกประวัติของท่านหน้างาน ณ ศูนย์การอบรม ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560  เป็นต้นไป สพฐ. (156 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click)  *รับเฉพาะครูที่มาจากโรงเรียน 2,250 โรง(Click)เท่านั้น** สช. (154 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click) *คุณครูสังกัด สพฐ. ที่ไม่อยู๋ใน 2,250 โรง สามารถลงทะเบียนในศูนย์สังกัด สช. แทนได้ กศน. (19 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click) *รับเฉพาะครูสังกัด กศน. กทม. (41 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click)  *รับเฉพาะครูสังกัด กทม. อปท. (155 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click)   *คุณครูสังกัด สพฐ. ที่ไม่อยู๋ในโรงเรียน 2,250 โรง สามารถมาลงทะเบียนในศูนย์สังกัด […]