Posts Tagged ‘รับสมัคร’

สสวท.เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. เปิดรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/?page_id=2889   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู โทร. 02392 4021 ต่อ 3202, 3203 ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท.ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีความสามารถและทักษะเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยระยะแรกจะส่งเสริมโรงเรียนระดับอำเภอทั้งประถมศึกษา ประมาณ 5,000 โรงเรียน และมัธยมศึกษา ประมาณ 1,000 โรงเรียน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากลได้ ภายใน 5 […]

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการร่วมงานกับสสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกับ สสวท. ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศ   โดยมีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เกษียณอายุราชการในระหว่างปี 2558-2560 เคยเป็นครูผู้สอนสายสามัญศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี สามารถร่วมงานกับ สสวท. ได้เต็มเวลา (5 วันต่อสัปดาห์) สามารถทำงานในพื้นที่ใกล้ที่อยู่อาศัย และ/หรือ ที่ สสวท. โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/QyokFJ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู โทร. 02392 4021 ต่อ  3203

สสวท. เปิดรับสมัครครูเพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. เปิดรับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ไม่จำกัดจำนวน  โดยมีคุณสมบัติดังรูป  ครูที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลลงในใบสมัครออนไลน์ที่  https://goo.gl/hwChBP