Posts Tagged ‘รับสมัคร’

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการร่วมงานกับสสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกับ สสวท. ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศ   โดยมีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เกษียณอายุราชการในระหว่างปี 2558-2560 เคยเป็นครูผู้สอนสายสามัญศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี สามารถร่วมงานกับ สสวท. ได้เต็มเวลา (5 วันต่อสัปดาห์) สามารถทำงานในพื้นที่ใกล้ที่อยู่อาศัย และ/หรือ ที่ สสวท. โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/QyokFJ   ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2560 รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่   

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญโรงเรียนสังกัด สพฐ อปท และสช. เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อำเภอละ 10 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัด สพฐ 6 โรง สังกัด อปท. 2 โรง และสังกัด สช. 2 โรง โดยมีโรงเรียนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ สสวท. และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด/อำเภอ เป็นโรงเรียนแม่ข่ายที่จะพัฒนาโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังนี้ ด้าน ตัวบ่งชี้ 1.ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้เรียนมีผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ผ่านการเผยแพร่และยอมรับอย่างน้อยในระดับอำเภอ 2.ด้านคุณภาพครูผู้สอน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านการศึกษาวิชาเอก […]

สสวท. เปิดรับสมัครครูเพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. เปิดรับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ไม่จำกัดจำนวน  โดยมีคุณสมบัติดังรูป  ครูที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลลงในใบสมัครออนไลน์ที่  https://goo.gl/hwChBP