Posts Tagged ‘วิทย์’

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการร่วมงานกับสสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกับ สสวท. ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศ   โดยมีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เกษียณอายุราชการในระหว่างปี 2558-2560 เคยเป็นครูผู้สอนสายสามัญศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี สามารถร่วมงานกับ สสวท. ได้เต็มเวลา (5 วันต่อสัปดาห์) สามารถทำงานในพื้นที่ใกล้ที่อยู่อาศัย และ/หรือ ที่ สสวท. โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/QyokFJ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู โทร. 02392 4021 ต่อ  3203

รับชมวีดิทัศน์เสริมความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท. ย้อนหลัง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

  รายการวีดิทัศน์ การเสริมความรู้สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. ตอนที่         วิชา         เรื่อง รับชมวีดิทัศน์ 1 คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความชำนิชำนาญทางคณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ ระบบจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน 3 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 1 (เส้นขนาน และความคล้าย) 4 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 2 (ความเท่ากันทุกประการ) 5 คณิตศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 6 คณิตศาสตร์ พหุนาม เศษส่วนของพหุนาม 7 คณิตศาสตร์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ 8 คณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และบทประยุกต์ 9 คณิตศาสตร์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 10 คณิตศาสตร์ เลขยกกำลัง 11 คณิตศาสตร์ อัตราส่วน […]