Posts Tagged ‘สะเต็มศึกษา’

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านได้แล้ววันนี้  สพฐ. (156 ศูนย์)  สช. (154 ศูนย์)  กศน. (19 ศูนย์)  กทม. (44 ศูนย์)  อปท. (154 ศูนย์)  แล้วพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ นำไปยื่นที่ศูนย์การอบรม ตามหน่วยงานสังกัดของท่าน  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ตารางต่อไปนี้ ลำดับ รายการ คลิ๊กที่รูปเพื่อดาวน์โหลด 1. Concept paper 2. รายชื่อศูนย์การอบรม ตามสังกัด     3. เอกสารคู่มือการอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา 4. โปรแกรม Geogebra 5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 6. ใบรายการ สื่อ อุปกรณ์ สะเต็มศึกษา พร้อมราคา  7. […]

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาผู้นำการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ขอเชิญครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้นำการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ โดยสสวท.ร่วมกับมูลนิธิเทมาเส็ก และ National Institute of Education (NIE)  ทางสสวท.จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการประชุม หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2l3mgMg ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการ  กำหนดการอบรม