Posts Tagged ‘หนังสือราชการ’

ศธ 5308.1/ว 10039 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครูเพื่อเป็นวิทยากรฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี  ในสังกัดของท่าน เพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑  และได้รับการตอบรับจากท่านเป็นอย่างดี แล้วนั้น ในการนี้   สสวท. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูเพื่อเป็นวิทยากรเพิ่มเติม  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดมอบหมายผู้เกี่ยวข้องคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ในสังกัดของท่านที่สนใจ  ไม่จำกัดจำนวน โดยมีคุณสมบัติดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑   และขอความกรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมเป็นวิทยากรฯ  ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  ไปยังอีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th  หรือ กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ที่  https://goo.gl/hwChBP  ทั้งนี้ โปรดเลือกเพียงช่องทางเดียว  จะขอบคุณยิ่ง ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สพม.   สพป.  

ศธ 5308.2/9132 ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและครูผู้สอนฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, หนังสือราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สควค.) และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ระหว่าง วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2559 และ วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขา พสวท. และ สควค. เบอร์ 0 2392 4021 ต่อ 2315 (ศจี คำภู) หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิ๊ก