Posts Tagged ‘หนังสือราชการ’

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพัก การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น Read More.

ศธ 5308.1/ว 10039 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครูเพื่อเป็นวิทยากรฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี  ในสังกัดของท่าน เพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑  และได้รับการตอบรับจากท่านเป็นอย่างดี แล้วนั้น ในการนี้   สสวท. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูเพื่อเป็นวิทยากรเพิ่มเติม Read More.

ศธ 5308.2/9132 ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและครูผู้สอนฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, หนังสือราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สควค.) และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ระหว่าง วันที่ 29 – Read More.