Posts Tagged ‘อำเภอ’

การประชุม Focus group โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การประชุม Focus group โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร                                

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญโรงเรียนสังกัด สพฐ อปท และสช. เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อำเภอละ 10 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัด สพฐ 6 โรง สังกัด อปท. 2 โรง และสังกัด สช. 2 โรง โดยมีโรงเรียนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ สสวท. และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด/อำเภอ เป็นโรงเรียนแม่ข่ายที่จะพัฒนาโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังนี้ ด้าน ตัวบ่งชี้ 1.ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้เรียนมีผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ผ่านการเผยแพร่และยอมรับอย่างน้อยในระดับอำเภอ 2.ด้านคุณภาพครูผู้สอน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านการศึกษาวิชาเอก […]