Posts Tagged ‘เกษียณ’

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการร่วมงานกับสสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกับ สสวท. ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศ   โดยมีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เกษียณอายุราชการในระหว่างปี 2558-2560 เคยเป็นครูผู้สอนสายสามัญศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี สามารถร่วมงานกับ สสวท. ได้เต็มเวลา (5 วันต่อสัปดาห์) สามารถทำงานในพื้นที่ใกล้ที่อยู่อาศัย และ/หรือ ที่ สสวท. โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/QyokFJ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู โทร. 02392 4021 ต่อ  3203