Posts Tagged ‘เตรียมสอบ’

รับชมวีดิทัศน์เสริมความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท. ย้อนหลัง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

  รายการวีดิทัศน์ การเสริมความรู้สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. ตอนที่         วิชา         เรื่อง รับชมวีดิทัศน์ 1 คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความชำนิชำนาญทางคณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ ระบบจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน 3 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 1 (เส้นขนาน และความคล้าย) 4 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 2 (ความเท่ากันทุกประการ) 5 คณิตศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 6 คณิตศาสตร์ พหุนาม เศษส่วนของพหุนาม 7 คณิตศาสตร์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ 8 คณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และบทประยุกต์ 9 คณิตศาสตร์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 10 คณิตศาสตร์ เลขยกกำลัง 11 คณิตศาสตร์ อัตราส่วน […]