Posts Tagged ‘เทคโนโลยี’

สสวท.เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. เปิดรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/?page_id=2889   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู โทร. 02392 4021 ต่อ 3202, 3203 ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท.ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีความสามารถและทักษะเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยระยะแรกจะส่งเสริมโรงเรียนระดับอำเภอทั้งประถมศึกษา ประมาณ 5,000 โรงเรียน และมัธยมศึกษา ประมาณ 1,000 โรงเรียน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากลได้ ภายใน 5 […]