Posts Tagged ‘โครงการพระราชดำริฯ’

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, พระราชดำริ

                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ ครู นักเรียน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร  พระองค์ทรงห่วงใย โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  และให้การสนับสนุนมาโดยตลอด  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   Read More.

รายชื่อวิทยากรและผู้ผ่านการอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพระราชดำริฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ พระราชดำริ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ