Posts Tagged ‘cct’

การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อให้ครูได้รับความรู้ทางวิชาการ จึงได้จัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer Read More.