Author Archive

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

  ตามที่ สสวท. จัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.และได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และกำหนดประกาศเพิ่มเติมในวันที่ 31 มกราคม Read More.

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) รุ่นที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ตามที่ สสวท. จัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. บัดนี้ สสวท.ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 1 จำนวน 528 โรงเรียน จาก Read More.

พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  โดยมีผู้รับรางวัลจำนวน 9 Read More.

สสวท.เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. เปิดรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน Read More.

ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับเกียรติบัตรและวุฒิบัตร การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาปี 2560

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

“ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับเกียรติบัตรและวุฒิบัตร การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาปี 2560” สามารถตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อ และต้นสังกัดได้ที่เว็บไซต์ http://stemreg.ipst.ac.th/center/all  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการร่วมงานกับสสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกับ สสวท. ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศ   โดยมีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เกษียณอายุราชการในระหว่างปี 2559-2561 เคยเป็นครูผู้สอนสายสามัญศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ Read More.

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, หนังสือราชการ

ศธ 5306.2/ว6388 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามความสนใจการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ได้ที่นี่ Click

การประชุม Focus group โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การประชุม Focus group โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร         Read More.