ติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ พระราชดำริ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการให้การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 14-16สิงหาคม Read More.