ศธ 5308.2/9132 ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและครูผู้สอนฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, หนังสือราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สควค.) และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ระหว่าง วันที่ 29 – Read More.

รับสมัครครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, หนังสือราชการ

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  มีแผนจะรับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อเป็นวิทยากรสำหรับถ่ายทำวีดิทัศน์ให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ สสวท. ในอนาคตต่อไป ในการนี้ Read More.

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน วทร.22

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

    ขอเชิญเข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน  ครั้งที่ 22 (วทร.22) ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ Read More.

หนังสือชี้แจงและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง

หนังสือแจ้งการประชุมปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา ต.ค.57 (สำหรับเขตพื้นที่)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การเชิญครูในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 – 4 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ      1. ช่วงชั้นที่ 1 – Read More.

หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ต.ค.57 (สำหรับโรงเรียน)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา 4 ช่วงชั้น วันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ท่านสามาถเลือกดาวน์โหลดไฟล์ ดังนี้ Read More.