การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT)

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. จัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กทม. โดยมีครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมจำนวน 92 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

Tags: , , ,