Posts Tagged ‘สสวท’

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพัก การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น Read More.

พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ PLC

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

       การจัดกิจกรรมดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสร์ และเทคโนโลยี  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Read More.

การประชุมสรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. จัดประชุมสรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอแยล Read More.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

โรงเรียนแต่ละสังกัดสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ได้แล้ววันนี้ รีบสมัครเข้ามานะคะ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีเมล : smt@proj.ipst.ac.th แฟนเพจ : https://www.facebook.com/ipst.teacher โทร. 02 392 Read More.

ติดตามผลการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา และจัดอบรมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน วันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Read More.

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รุ่นที่ 5

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รุ่นที่ 5 ประกาศผลการคัดเลือก    (ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง) เอกสารแนบท้ายประกาศฯ     (ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง)

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน Read More.

แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา”

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

แจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด>>    จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง ทั้งนี้  ขอให้ครูที่มีรายชื่อดังกล่าว กรอกข้อมูลใน link ที่ส่งไปยังอีเมล Read More.

การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา Read More.