Posts Tagged ‘โรงเรียนคุณภาพ’

พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ PLC

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

       การจัดกิจกรรมดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสร์ และเทคโนโลยี  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Read More.

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ สสวท. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจังหวัดและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี Read More.

สสวท.เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. เปิดรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน Read More.