Posts Tagged ‘plc’

พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ PLC

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

       การจัดกิจกรรมดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสร์ และเทคโนโลยี  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Read More.