โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

ความสำคัญของโครงการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและทัดเทียมนานาชาติ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีความสามารถและทักษะเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยในระยะแรก จะส่งเสริมโรงเรียนระดับอำเภอทั้งประถมศึกษาประมาณ ๕,๐๐๐ โรงเรียนและมัธยมศึกษาประมาณ ๑,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากลได้ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และในระยะต่อไป สสวท. จะขยายให้ครอบคลุมโรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศ โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาในโครงการนี้จะเรียกว่า “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ตามมาตรฐาน สสวท.”

ลักษณะของโครงการ

โรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการได้ โครงการนี้เน้นความตั้งใจและความสมัครใจของโรงเรียนเป็นสำคัญ แต่คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัด ต้องร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพขึ้นในโรงเรียน ต้นสังกัด/เจ้าของโรงเรียนต้องดูแลในเรื่องของอาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ทรัพยากรการเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายดำเนินการ รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนให้เหมาะแก่การพัฒนาคุณภาพ

สสวท. จะทำหน้าที่ส่งเสริมด้านวิชาการ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรมครูให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่และการปฏิบัติการที่จะนำไปสู่การเรียนการสอนตามแนวทางสสวท. ที่เน้นการสืบเสาะ หาความรู้ และการแก้ปัญหาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง   สสวท. จะเติมเต็มในส่วนของการเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้ สสวท. จะจัดการฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนให้สามารถเป็นผู้นำการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

การพัฒนาเชิงพื้นที่รายจังหวัดและการบริหารโครงการ

โครงการนี้มุ่งการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่รายจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดควรบรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัด และตั้งเป้าหมายว่าแต่ละอำเภอจะมีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ อย่างน้อย ๖ โรงเรียน (ระดับประถมศึกษา ๕ โรงเรียนและระดับมัธยมศึกษา ๑ โรงเรียน)

สำหรับการบริหารโครงการนั้น ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ เป็นกลไกที่กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการนี้

แนวทางการดำเนินโครงการ

โรงเรียนต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ และเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วต้องเตรียมแผนพัฒนาคุณภาพโดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ระหว่างการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ สสวท. จะจัดให้มีครูผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เพื่อให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในแต่ละจังหวัด และมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการ  หลังจากโรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพแล้ว สสวท. จะประเมินระดับการพัฒนาของโรงเรียนว่าอยู่ในระดับใด (ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม หรือระดับมาตรฐานสากล) ในการนี้ สสวท.จะรับรองคุณภาพและยกย่องเชิดชู โดยมอบโล่และประกาศนียบัตรให้โรงเรียนตามระดับที่ผ่านการประเมิน โดยโรงเรียนอาจขอรับการประเมินเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้เมื่อพร้อม การดำเนินการพัฒนาและประเมินคุณภาพของโรงเรียนจะเป็นแบบ “กัลยาณมิตร” ที่มุ่งหวังให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

สสวท. จะเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปีละ ๒ รอบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เปิดรับสมัครรอบแรกในวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และรอบที่ ๒ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการสมัครนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามข้อกำหนด โดยพิจารณาจากจำนวนนักเรียนและครู ความสมัครใจของโรงเรียน ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และความมุ่งมั่นของผู้บริหารโรงเรียน เมื่อโรงเรียนสมัครแล้ว สสวท. และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ จะร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  จากนั้น สสวท.จะร่วมกับโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และเริ่มดำเนินการพัฒนาและสนับสนุนตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ดาวน์โหลด

สมัครเข้าร่วมโครงการ >>> คลิกที่นี่ <<<

**ปิดรับสมัครรอบที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.59 น.**

สำหรับโรงเรียนที่สมัครไม่ทัน สามารถสมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/   หรือ โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3202, 3203


เชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการร่วมงานกับสสวท. ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐานสสวท.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่ <<