ศธ5306.1/ว1450 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ศธ5306.1/ว1450 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย หรือตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/sI8LEH

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีโรงเรียนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ สสวท. และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด/อำเภอเป็นโรงเรียนแม่ข่ายที่จะพัฒนาโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ใบสมัครรูปแบบ MS Word   

ศธ 5308.1/ว 10039 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครูเพื่อเป็นวิทยากรฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี  ในสังกัดของท่าน เพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑  และได้รับการตอบรับจากท่านเป็นอย่างดี แล้วนั้น ในการนี้   สสวท. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูเพื่อเป็นวิทยากรเพิ่มเติม  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดมอบหมายผู้เกี่ยวข้องคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ในสังกัดของท่านที่สนใจ  ไม่จำกัดจำนวน โดยมีคุณสมบัติดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑   และขอความกรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมเป็นวิทยากรฯ  ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  ไปยังอีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th  หรือ กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ที่  https://goo.gl/hwChBP  ทั้งนี้ โปรดเลือกเพียงช่องทางเดียว  จะขอบคุณยิ่ง ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สพม.   สพป.  

ศธ 5308.2/9132 ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและครูผู้สอนฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, หนังสือราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สควค.) และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ระหว่าง วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2559 และ วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขา พสวท. และ สควค. เบอร์ 0 2392 4021 ต่อ 2315 (ศจี คำภู) หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิ๊ก

รับสมัครครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, หนังสือราชการ

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  มีแผนจะรับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อเป็นวิทยากรสำหรับถ่ายทำวีดิทัศน์ให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ สสวท. ในอนาคตต่อไป ในการนี้   สสวท. ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดมอบหมายผู้เกี่ยวข้องคัดเลือกครูในสังกัดของท่านที่สนใจเป็นวิทยากร รายละเอียดหนังสือราชการและคุณสมบัติ สำหรับดาวน์โหลด ดังนี้ สพป. หนังสือราชการ ดาวน์โหลด จำนวน  ครั้ง สิ่งที่ส่งมาด้วย   ดาวน์โหลด จำนวน ครั้ง สพม. หนังสือราชการ  ดาวน์โหลด จำนวน  ครั้ง สิ่งที่ส่งมาด้วย   ดาวน์โหลด จำนวน ครั้ง

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน วทร.22

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

    ขอเชิญเข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน  ครั้งที่ 22 (วทร.22) ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   หนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา    จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญศึกษานิเทศก์   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญครูพี่เลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษาและครูที่รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสะเต็มศึกษา   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง           Link : http://econference.sut.ac.th/scimath22/

หนังสือชี้แจงและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง

หนังสือแจ้งการประชุมปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา ต.ค.57 (สำหรับเขตพื้นที่)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การเชิญครูในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 – 4 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ      1. ช่วงชั้นที่ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2557      2. ช่วงชั้นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2557      3. ช่วงชั้นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2557 สามารถดาวน์โหลดรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)     ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง สำหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)      ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง

หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ต.ค.57 (สำหรับโรงเรียน)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา 4 ช่วงชั้น วันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ท่านสามาถเลือกดาวน์โหลดไฟล์ ดังนี้   1. สำหรับโรงเรียนเครือข่าย มัธยมศึกษา ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   2. สำหรับโรงเรียนเครือข่าย ขยายโอกาส ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   3. สำหรับโรงเรียนเครือข่าย ประถมศึกษา ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   4. สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค      4.1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง        4.2 โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง        4.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) […]